Statut Fundacji Inspiracja

ze zmianami wprowadzonymi w dniu 30.12.2017 r.

 

Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja pod nazwą "Fundacja Inspiracja", zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Poligraficzno–Wydawniczą Spółdzielnię Socjalną "EKO–EDYTOR" (KRS 0000363784), zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Ewę Rokowską w prowadzonej przez nią Kancelarii Notarialnej w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 24/1 w dniu 31 stycznia 2011 r. za numerem Repertorium A Nr 406/2011 działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz.U. Nr 46, poz. 203 z 1991 r. z późn. zm.), innych ustaw oraz przepisów niniejszego statutu, nadanego przez Fundatora jednocześnie z ustanowieniem Fundacji.

 

§ 2.

1. Siedzibą Fundacji jest Częstochowa. 
2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 
3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, zgodnie z przepisami prawa. 
4. Fundacja może tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju i poza jego granicami.
5. Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy na języki obce.

 

§ 3.

1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Fundacja prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności.
3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
4. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego. 

 

Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

§ 4.

Celami Fundacji są:
1) upowszechnienie wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, praw konsumentów oraz równych szans i równych praw kobiet i mężczyzn,
2) rozwój potencjału sektora organizacji pozarządowych oraz upowszechnienie idei przedsiębiorczości społecznej i polskiego modelu ekonomii społecznej,
3) rozwój kontaktów i współpracy między społeczeństwami – szczególnie w zakresie umacniania dialogu międzykulturowego, edukacji rozwojowej oraz promowania koncepcji partnerstwa miast, gmin, powiatów i regionów, inspirowanie i rozwijanie relacji między partnerskimi miastami, gminami, powiatami i regionami oraz poprawa jakości tej współpracy,
4) upowszechnienie wiedzy na temat integracji europejskiej – szczególnie w zakresie rozwijania tożsamości europejskiej, promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego, przybliżania Europy obywatelom poprzez propagowanie europejskich wartości i osiągnięć z zachowaniem pamięci o jej historii,
5) upowszechnienie idei kształcenia się przez całe życie,
6) upowszechnienie wiedzy na temat ochrony i promocji zdrowia, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

 

§ 5.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) promowanie dobrych praktyk w obszarze wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, praw konsumentów, równych szans i równych praw kobiet i mężczyzn, ochrony i promocji zdrowia, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
2) promowanie idei przedsiębiorczości społecznej oraz dobrych praktyk w tym obszarze,
3) inicjowanie, propagowanie i wspomaganie współpracy organizacji pozarządowych z innymi podmiotami w zakresie przedsiębiorczości społecznej,
4) inspirowanie, inicjowanie, udział w partnerstwach, koalicjach, porozumieniach oraz członkostwo w organizacjach pozarządowych, związkach organizacji pozarządowych i innych osobach prawnych których działalność służy realizacji celów statutowych Fundacji,
5) inicjowanie, propagowanie i wspomaganie aktywizacji zawodowej oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych: osób bezrobotnych, osób nieaktywnych zawodowo, osób pozostających bez pracy, osób zagrożonych utratą pracy, niepełnosprawnych, kobiet, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
6) zajęcia aktywizacyjne dla bezrobotnych i poszukujących pracy, mające na celu przygotowanie do samodzielnego poszukiwania i podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
7) pozyskiwanie ofert pracy i upowszechnianie informacji o miejscach pracy, możliwościach udziału w szkoleniach i stażach oraz innych usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej, w tym poprzez zastosowanie nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych,
8) inicjowanie, propagowanie i wspomaganie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej osób pozostających bez zatrudnienia,
9) działalność szkoleniową, w tym szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy,
10) szkoleniowo–doradcze wspieranie rozwoju różnych form przedsiębiorczości społecznej,
11) organizowanie staży, praktyk, praktycznej nauki zawodu dla dorosłych,
12) przygotowanie zawodowe dorosłych w formie przyuczenia do pracy lub praktycznej nauki zawodu,
13) kształcenie ustawiczne osób dorosłych,
14) pozaszkolne formy edukacji,
15) organizację konkursów,
16) organizację targów, wystaw i kongresów oraz działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów,
17) działalność wydawniczą,
18) działalność wydawniczą,
19) organizowanie wycieczek i imprez turystycznych, 
20) rozprowadzanie biletów do obiektów kulturalnych, 
21) działalność rekreacyjną, 
22) zachęcanie do działalności kulturalnej i hobbystycznej,
23) organizowanie wystaw indywidualnych i zbiorowych artystów krajowych i zagranicznych, festiwali, 
24) organizowanie różnych form rozwoju kulturalnego społeczeństwa, popularyzację dorobku różnych dziedzin kultury,
25) działalność związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych,
26) organizację i prowadzenie bibliotek, obiektów kulturalnych,
27) wykonywanie i wspieranie działalności kulturalnej prowadzonej za granicą,
28) działalność na rzecz nauki, działalność wspomagającą badania, popularyzację rozwoju nauki,
29) działalność pomocniczą i usługową na rzecz administracji publicznej,
30) badanie rynku i opinii publicznej,
31) ochronę zabytków i dzikiej przyrody przed dewastacją,
32) działalność na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie działalności w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

 

§ 6.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 

Majątek i dochody Fundacji

§ 7.

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski i inne środki finansowe oraz aktywa nabyte przez Fundację w toku działania. 
2. środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności mogą pochodzić z: 
1) funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora, 
2) darowizn, spadków, zapisów, 
3) dotacji, subwencji, grantów, 
4) dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych, 
5) dochodów z majątku Fundacji oraz praw majątkowych,
6) dochodów ze statutowej działalności Fundacji.
3. Fundusz założycielski, w jaki Fundację wyposażył Fundator, wynosi 1000 (jeden tysiąc) złotych.
4. Cały dochód Fundacji przeznaczony jest na działalność statutową. 
5. Majątek Fundacji nie może być przekazywany ani wykorzystywany na rzecz pracowników Fundacji, członków organów Fundacji oraz osób im bliskich na innych zasadach niż w stosunku do osób niezwiązanych z Fundacją. Nie wolno udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do pracowników Fundacji, członków organów Fundacji oraz osób im bliskich. Poprzez „osoby bliskie” rozumie się osoby pozostające w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Organy Fundacji

§ 8.

1. Organami fundacji są: Rada Fundacji, Zarząd.
2. Jeżeli zapisy Statutu nie zastrzegają inaczej, uchwały organów Fundacji podejmowane są zwykłą większością głosów.

 

§ 9.

1. Rada Fundacji jest kolegialnym organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji, odrębnym od Zarządu i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru. 
2. Do zadań Rady Fundacji należy: 
1) nadzór nad działalnością Fundacji, 
2) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu, 
3) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia, 
4) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań, 
5) odwoływanie członków Zarządu wyłącznie uchwałą przyjętą jednogłośnie na zebraniu Rady Fundacji w obecności wszystkich członków Rady Fundacji, 
6) uchwalanie zmian w Statucie wyłącznie na wniosek Zarządu,
7) podejmowanie decyzji o połączeniu Fundacji z inną fundacją wyłącznie na wniosek Zarządu, 
8) podejmowanie decyzji o zawieszeniu działalności lub likwidacji Fundacji na wniosek Fundatora lub Zarządu,
9) rozpatrywanie innych projektów i wniosków Zarządu.
3. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 
1) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji, 
2) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

§ 10.

1. Rada Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji. 
2. Rada Fundacji powoływana jest przez Fundatora na czas nieokreślony. 
3. Skład Rady Fundacji może być uzupełniany przez kooptację uchwałą przyjętą jednogłośnie na zebraniu Rady Fundacji w obecności wszystkich jej członków.

 

§ 11.

1. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku: 
a) pisemnej rezygnacji z członkostwa, 
b) odwołania członka Rady Fundacji pisemną decyzją Fundatora, 
c) śmierci członka Rady Fundacji. 
2. Przewodniczący Rady Fundacji może zrezygnować z tej funkcji, pozostając nadal członkiem Rady Fundacji. 
3. W wypadku ustania członkostwa Przewodniczącego Rady Fundacji lub w przypadku określonym w ust. 2, nowy Przewodniczący Rady Fundacji jest wybierany przez Radę Fundacji z grona jej członków.
4. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu na czas pełnienia funkcji w Zarządzie. 

 

§ 12

Niezależnie od innych postanowień Statutu, Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 

 

§ 13.

1. Zebranie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu. W razie wystąpienia szczególnych okoliczności wymagających pilnej decyzji Rady Fundacji, zebranie Rady może zwołać Prezes Fundacji.
2. Zwołanie zebrania Rady Fundacji odbywa się poprzez powiadomienie wszystkich członków Rady Fundacji o miejscu, terminie i porządku obrad. Zwołując zebranie, Przewodniczący Rady Fundacji powiadamia o jego miejscu, terminie i porządku obrad także Prezesa Fundacji.
3. Rada Fundacji może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości zgodnie z ust. 2.

 

§ 14.

1. Zebraniom Rady Fundacji przewodniczy Przewodniczący Rady Fundacji lub inny członek Rady Fundacji wybrany przez obecnych na przewodniczącego zebrania.
2. W zebraniach Rady Fundacji mogą brać udział z głosem doradczym pełnomocnicy Fundatora oraz zaproszeni goście. 
3. Członkowie Zarządu mogą z głosem doradczym brać udział w zebraniu Rady Fundacji tylko wtedy, jeżeli zostaną zaproszeni przez zwołującego zebranie.
4. Z zebrania Rady Fundacji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Rady Fundacji obecni na zebraniu. 
5. Rada Fundacji w ciągu siedmiu dni po zakończeniu zebrania udostępnia Zarządowi protokół z zebrania wraz z podjętymi uchwałami. 

§ 15.

1. Organem kierującym działalnością Fundacji i reprezentującym ją na zewnątrz jest Zarząd. 
2. Zarząd powoływany jest przez Fundatora na czas nieokreślony. 

3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Fundacji.

4. Do zadań Zarządu należy: 
1) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 
2) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
3) podejmowanie decyzji o wprowadzeniu polityki rachunkowości, 
4) zatrudnianie pracowników Fundacji, ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji, 
5) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 
6) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji Rady Fundacji.

 

§ 16.

1. Zarząd może liczyć do 5 osób.

2. Może funkcjonować Zarząd jednoosobowy, którym jest Prezes Fundacji.

3. Skład Zarządu może być uzupełniany przez kooptację uchwałą przyjętą jednogłośnie przez wszystkich członków Zarządu.

4. Jeżeli Zarząd nie jest jednoosobowy, podejmuje uchwały w trybie określonym w § 18 i § 19. Jeżeli natomiast zgodnie z ust. 2 Zarząd jest jednoosobowy, podejmuje uchwały bez zwoływania posiedzeń i sporządzania protokołów.

5. Zarząd może wykonywać swoje czynności przy pomocy pełnomocników. Pełnomocników ustanawia Zarząd określając zakres uprawnień i obowiązków pełnomocnika.

6. Zarząd może udzielić pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem określonym zakresem działalności Fundacji lub jej wyodrębnionej organizacyjnie jednostki, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

 

§ 17.

1. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku: 
a) pisemnej rezygnacji z członkostwa, 
b) odwołania członka Zarządu uchwałą Rady Fundacji, 
c) śmierci członka Zarządu. 
2. W wypadku ustania członkostwa Prezesa Fundacji, nowy Prezes Fundacji jest wybierany przez Zarząd z grona jego członków.

§ 18.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby.

2. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Fundacji, a w razie jego nieobecności Wiceprezes Fundacji.

3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Rady Fundacji.

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Fundacji. W razie wystąpienia szczególnych okoliczności wymagających pilnej decyzji Zarządu, posiedzenie Zarządu może także zwołać Rada Fundacji.

5. Zwołanie posiedzenia Zarządu odbywa się poprzez powiadomienie wszystkich członków Zarządu o miejscu i terminie posiedzenia. Zwołujący posiedzenie powiadamia o jego miejscu i terminie także wszystkich członków Rady Fundacji.

6. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu. Protokół jest przechowywany w siedzibie Fundacji. Prezes Fundacji udostępnia go wraz z podjętymi uchwałami do wiadomości Rady Fundacji.

 

§ 19.

1. Zarząd, tylko za zgodą wszystkich jego członków, może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a także podczas telekonferencji lub wideokonferencji.

2. Uchwała może zostać podjęta w sposób określony w ust. 1 tylko wtedy, jeżeli za jej podjęciem opowiedzieli się wszyscy członkowie Zarządu.

3. Z uzgodnień dokonanych w trybie określonym w ust. 1 sporządza się protokół, do którego dołącza się wydruki korespondencji i stanowisk poszczególnych uczestników. Wszyscy członkowie Zarządu zobowiązani są do potwierdzenia tego protokołu własnoręcznym podpisem nie później niż na najbliższym posiedzeniu Zarządu. Protokół jest przechowywany w siedzibie Fundacji. Prezes Fundacji udostępnia protokół z posiedzenia wraz z podjętymi uchwałami do wiadomości Rady Fundacji.

 

Sposób Reprezentacji

§ 20.

Niezależnie od tego ile osób liczy Zarząd, Fundację reprezentuje i oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu łącznie lub jednoosobowo Prezes Fundacji.

 

Zmiana Statutu, 
połączenie z inną fundacją, zawieszenie działalności, likwidacja Fundacji


§ 21.

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji wyłącznie na wniosek Zarządu, określający treść tych zmian. 
2. Zmiany o których mowa w ust. 1 mogą obejmować wszystkie postanowienia statutu.

§ 22.

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla realizowania swoich celów. 
2. W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji  wyłącznie na wniosek Zarządu. 

§ 23.

Działalność Fundacji może zostać zawieszona na czas określony lub nieokreślony w wypadku okresowego braku możliwości realizowania statutowych celów Fundacji. Decyzję o zawieszeniu działalności Fundacji podejmuje Rada Fundacji – na wniosek Fundatora lub Zarządu.

§ 24.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub w wypadku trwałego braku możliwości realizowania statutowych celów Fundacji. 
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. 
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Fundatora lub Zarządu.
4. Majtek Fundacji i środki finansowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz organizacji pozarządowych lub innych osób prawnych o zbliżonych celach, działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Przepisy końcowe

§ 25.

1. Sprawami formalnymi związanymi z zarejestrowaniem Fundacji i rozpoczęciem jej działalności zajmuje się Zarząd powołany przez Fundatora. 

2. Statut został nadany Fundacji przez Fundatora, reprezentowanego zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.